Animal life

Greenland dogs

Greenland dogs are unique dog breed kept for dog sledging and hunting. They are completely adapted to arctic conditions and can stay outside all year. They exude physical and mental strength and pride. They can just eat raw or even frozen meat.  Inuits evaluate their wealth from number of dogs they own.

Grónský pes je jedinečným typem psa, který se používá v Grónsku jako tažný pes a i k lovu. Jsou plně přizpůsobeny arktickému podnebí a jsou zvyklí být venku po celý rok. Vyzařují fyzickou i psychickou silou a hrdostí Jsou většinou krmeny syrovým masem, někdy i zmrzlím. Inuité odhadují své jmění podle počtu psů, jenž vlastní.

Greenland dogs are working dogs and are used to work hard the whole winter. In summer, it is time to rest due to lack of snow. Whereas previously it was used for personal transportation for the purpose of hunting, today the owners of dogs derive benefits from tourists.

Grónští psi jsou pracovní psi a jejich předpokladem je pracovat tvrdě celou zimu. Celé léto odpočívají a čerpají energii na zimu. Zatímco dříve byly využívány pro osobní dopravu za účelem lovu, dnes majitelé psů čerpají výhody z turistů.

Greenland dogs are wont get chow once a week. Previously, when Inuits went to hunt far away from their settlement, they had no chance to take food supplies for dogs. These loyal helpmates had to wait for their food until something was caught.

Grónský pes je zvyklý dostávat žrádlo jednou týdně. Dříve, když se Inuité vydávali na lov daleko od své osady, neměly možnost brát sebou žrádlo pro své psi. Tito věrní pomocníci museli čekat na svůj příděl až se něco ulovilo.

Female dog enjoys her time with her puppies. Puppies can move freely around the settlement until they reach adulthood.

Fena si užívá čas se svými štěňaty. Štěňata se mohou pohybovat volně dokud nedosáhnout dospělosti. Pak jsou připoutáni k retězu.

greenland dog

What is with the sleighs in summer? Usually they are standing around or leaning against a wall of the house. Get some repair and wait until they are used in winter again.

Co je s těmi saněmi v létě? Obvykle stojí někde ve vesnici nebo opřené o zeď domu. Něco se na nich opraví a čekají na zimu.

Photo credit to: Marketa Kalvachova Vollmerova and Tim Vollmer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment